News For Analytics
Sector: TIC / Software


Proporcionar al client un banc de dades de notícies totalment normalitzades perquè pugui ser utilitzat pels especialista de cada àrea de negoci, amb l'objectiu d'analitzar quin ha estat l'impacte de l'esdeveniment esdevingut en cada moment. Amb aquesta informació els clients disposaran d'una valuosíssima eina per conèixer l'índex de repercussió dels esdeveniments en els seus negocis i poder preparar plans de contingència per al cas que es repeteixi cert tipus d'esdeveniment

Proporcionar al cliente un banco de datos de noticias totalmente normalizadas para que pueda ser utilizado por los especialista de cada área de negocio, con el objetivo de analizar cual ha sido el impacto del evento acaecido en cada momento. Con esta información los clientes dispondrán de una valiosísima herramienta para conocer el índice de repercusión de los eventos en sus negocios y poder preparar planes de contingencia para el caso de que se repita cierto tipo de evento


E-mail : toniferra@gmail.com
Telèfon : 666101990
Direcció : Edifici 17, Planta 2, Local 12